Voorwaarden & Privacybeleid

Algemene Voorwaarden & Privacybeleid - Muziekschool Baarn-Soestdijk 

(Cursusjaar 2023-2024 - Wijzigingen voorbehouden - Bij vragen over de geldende voorwaarden kunt u altijd even contact met ons opnemen)

NB: voor de geldende Afzegregels en gevolgen van het afzeggen van een les, zie graag de separate pagina Afzegregels.
 
1. Aanmelding
Aanmelding van een cursist vindt plaats door een uitdrukkelijke bevestiging daarvan door de cursist of indien deze minderjarig is door één van de ouders/verzorgers (hieronder verder als 'cursist' aangemerkt). Cursist verklaart zich door de aanmelding en/of ondertekening van het inschrijfformulier bekend en akkoord met de geldende Algemene Voorwaarden van Muziekschool Baarn-Soestdijk (verder te noemen: MG Muziekscholen).
 
De Aanmelding wordt vervolgens door MG Muziekscholen aan de cursist bevestigd door middel van het toesturen van een Inschrijfformulier, waarop de cursist aangeeft hoe de lesvergoeding bij voorkeur voldaan gaat worden. Met de aanmelding gevolgd door de bevestiging daarvan door MG Muziekscholen ontstaat voor cursist de verplichting tot het gedurende de cursusduur voldoen van de voor de cursusvorm geldende verplichtingen, waaronder het voldoen van de lesvergoedingen.
 
Plaatsing van de cursist in een cursusvorm vindt plaats in volgorde van bevestiging door MG Muziekscholen en geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid (b.v. van een duoles-partner) en van het doorgang vinden van een cursus (b.v. o.g.v. minimum aantal deelnemers).
 
2. Cursusduur
Voor instrument- en zanglessen bedraagt de cursusduur in principe een heel cursusjaar van 36 lesweken of 18 lessen bij tweewekelijkse les. De lessen worden gegeven in de periode van september t/m juni, met evt. uitloop in de eerste week van juli.
 
Voor samenspel-vormen en de groepscursussen (w.o. AMV, Koren, Bandcoaching e.d.) bedraagt de cursusduur in principe eveneens een heel cursusjaar (of het resterende deel daarvan bij tussentijdse aanmelding) waarbij er echter een tussentijdse opzegmogelijkheid is per het eerstvolgende semester, mits minimaal 1 maand voor afloop van het lopende semester schriftelijk wordt opgezegd (mag per door MG Muziekscholen bevestigde mail).
Voor overige cursussen, workshops of lezingen geldt de daarbij specifiek aangegeven cursusduur.
 
Tijdens de reguliere Vakantieweken van de Baarnse basisscholen en tijdens de meeste officiële feestdagen wordt er geen les gegeven in Baarn en Soestdijk en vinden geen samenspel-groepen en groepscursussen plaats. 
Voor de geldende Lesdagen is de gepubliceerde Kalenderpagina op de website leidend.
 
NB: De lessen op zaterdagen voorafgaand aan een vakantie behoren tot de voorgaande schoolweek en zijn daarmee in een reguliere lesdag. Wel heeft de zaterdagleerling een keer meer inhaalrecht.

3. Verlenging en beëindiging cursusduur
De overeenkomst tussen cursist en MG Muziekscholen wordt aangegaan voor de gehele cursusduur en kan na afloop van het cursusjaar weer expliciet door de cursist verlengd worden met een volgend cursusjaar (MG Muziekscholen vraagt daartoe in de zomervakantie om commitment voor het volgende jaar).
Tussentijdse beëindiging of opschorting van de overeenkomst gedurende de cursusduur is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Daaronder worden in elk geval verstaan gevallen van langdurige ziekte van de cursist (met werking vanaf 4 weken van afwezigheid), of in geval van verhuizing naar een andere woonplaats. Cursist dient daartoe een schriftelijk verzoek te doen aan MG Muziekscholen en rekening te houden met een nader te bepalen beëindigingstermijn.

In de tussen de cursusjaren gelegen zomerperiode vraagt MG Muziekscholen de cursist over voortzetting in een volgend cursusjaar. Indien de cursist een week voor aanvang van een nieuw cursusjaar zijn/haar wensen tot wijziging nog niet aan MG Muziekscholen kenbaar heeft gemaakt, dan wordt er vanuit gegaan dat de cursist zijn/haar bestaande lesvorm, -dag en -tijd niet wenst te behouden. 
De doorlopende machtiging tot incasso van de lesvergoeding wordt geacht te zijn verlengd (tot wederopzegging) voor een opvolgend cursusjaar, ook indien de cursus, lesvorm, -duur of -frequentie zou worden gewijzigd. 
 
4. Absentie, vervanging en annulering
Voor de meeste groepsvormen, workshops en lezingen (kortweg: groepsvormen) geldt een minimum en maximum aantal cursisten. MG Muziekscholen houdt zich het recht voor om een cursus wegens onvoldoende cursisten geen (verdere) doorgang te laten vinden. In een dergelijk geval zal evenredige restitutie van eventueel reeds betaalde vergoedingen plaatsvinden.
 
In geval van ziekte/absentie van een cursusgever/docent kan de docent of MG Muziekscholen (maar is daartoe niet verplicht) een vervangende docent/cursusgever in de plaats stellen of de cursus of les op een ander moment houden. Een op een ander moment te houden les/cursus zal alsdan uiterlijk in de laatste week van het cursusjaar (zie Jaarkalender) worden ingepland en kan plaatsvinden op een andere dan de reguliere lesdag of tijdstip.
 
Eventuele restitutie van lesvergoedingen vindt op verzoek van cursist plaats indien (en wordt berekend vanaf het moment dat) binnen een reguliere cursusperiode meer dan twee lessen door ziekte/absentie van de cursusgever/docent uit zouden vallen en door laatstgenoemde niet meer in het cursusjaar als inhaalles worden aangeboden.
 
5. Betaling lesvergoedingen
Betaling van de Lesvergoedingen geschiedt ofwel op basis van vooruitbetaling per semester (of resterend gedeelte daarvan), ofwel op basis van automatische incasso per maand, in de laatste 5 dagen van de betreffende maand. De betalingsvoorkeur die op het inschrijfformulier is aangegeven wordt aangemerkt als de betalingsvorm die is overeengekomen.  
 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de door MG Muziekscholen gepubliceerde lesvergoedingen exclusief BTW. Voor muziekonderwijs aan jongeren t/m 20 jaar geldt een vrijstelling van BTW. Vanaf de cursist-leeftijd van 21 jaar (peildatum 1 september van het cursusjaar) dient 21% BTW door MG Muziekscholen aan de lesvergoeding te worden toegevoegd.
 
Indien niet aan een betalingsverplichting wordt voldaan wordt de cursist geacht in verzuim te zijn zonder dat verdere ingebrekestelling nodig is en heeft MG Muziekscholen het recht om cursist de toegang tot de cursus/les te ontzeggen, een en ander zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Onder het niet voldoen aan de betalingsverplichting worden tevens begrepen die gevallen waarin de incasso van de lesvergoeding wordt geweigerd, gestorneerd of anderszins niet gerealiseerd kan worden. De cursist blijft dus ook bij automatische incasso verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de lesvergoeding.
 
6. Verhindering van cursist en inhaalrecht
In geval van verhindering van de cursist dient cursist minimaal 24 uur voorafgaand aan de les af te zeggen conform de geldende en door MG Muziekscholen op haar website gepubliceerde Afzegregels, welke deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden. Onder de bij de Afzegregels genoemde voorwaarden kan er een (beperkt) inhaalrecht voor de cursist zijn.
 
7. Aanwijzingen en Huishoudelijk reglement
Ter borging van een ordelijk verloop van de cursussen alsook een passend gebruik van de cursuslocatie en de ter beschikking gestelde middelen, kunnen zowel een 'huishoudelijk reglement' als tussentijdse aanwijzingen door MG Muziekscholen gegeven worden aan docenten, cursisten en bezoekers. Alle betrokkenen die een relatie hebben met MG Muziekscholen dienen de gegeven aanwijzingen en de bepalingen uit een huishoudelijk reglement op te volgen.
 
8. Aansprakelijkheid
Uitgezonderd gevallen waarin zulks wettelijk anders is geregeld of MG Muziekscholen ter zake opzet of grove schuld verweten kan worden, aanvaarden MG Muziekscholen en de aan haar verbonden medewerkers geen aansprakelijkheid voor (persoons- of zaak-) schades, ongevallen of letselschades, diefstal of verlies of verdwijning van eigendommen van cursisten of bezoekers. Het betreden van de leslocaties, podia of anderszins door MG Muziekscholen verzorgde locaties en voorzieningen geschiedt voor eigen risico.
 
9. Gebruik van beeld- en geluidsmateriaal
Tenzij de toestemming daartoe (door of namens de cursist) is onthouden is het MG Muziekscholen toegestaan om voor promotionele en/of redactionele doeleinden gebruik te maken van beeld- en geluidopnamen van cursisten, docenten en bezoekers waarover MG Muziekscholen rechtmatig de beschikking heeft verkregen (Zie Privacybeleid t.a.v. beeldmateriaal hieronder).
 
10. Geldigheid en aanpassing Algemene Voorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomsten en samenwerking tussen MG Muziekscholen en haar cursisten. Indien deze voorwaarden voor afloop van een lopend cursusjaar materiële wijzigingen ondergaan zullen cursisten daarvan door MG Muziekscholen op de hoogte worden gesteld.
 
Indien zich gevallen voordoen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien zullen betrokkenen in de geest van de overeenkomst en de samenwerking, alsook naar redelijkheid en billijkheid met elkaar tot een passende oplossing komen.

Baarn, Juli 2023

Privacybeleid - Muziekschool Baarn-Soestdijk

Privacybeleid – Verstrekte persoonsgegevens
Muziekschool Baarn en Muziekschool Soestdijk (handelsnamen van MuziekGarage VOF en hier samen verder Muziekschool Baarn-Soestdijk genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking en het bewaren van de door haar verkregen persoonsgegevens van leerlingen, aspirant- of oud-leerlingen en de aan hen verbonden ouders/verzorgers of belangenbehartigers.
Muziekschool Baarn-Soestdijk verwerkt en bewaart deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of de gegevens aan ons hebt verstrekt.

Het gaat daarbij om de volgende gegevens
- Voor- en achternamen
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Mailadressen
- Telefoongegevens
- Bankgegevens

Muziekschool Baarn-Soestdijk verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor de volgende doelen
- Registratie en verwerking van aanmeldingen, inschrijvingen en betalingen
- Communicatie m.b.t. les-gerelateerde en administratief/financiële aspecten
- Informatieverstrekking en contact via mail, telefoon, app of via andere middelen
- Bewaarplicht en verantwoording aan instanties o.g.v. een wettelijke verplichting

Gebruik en het delen van persoonsgegevens met derden
Voor de hiervoor omschreven doelen (anders dan de bewaar- en verantwoordingsplicht) zullen de persoonsgegevens gebruikt worden tot ten hoogste 12 maanden na afloop van de periode van de laatste (les-)overeenkomst. 
Muziekschool Baarn-Soestdijk deelt persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering/verwerking van de (les-) overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbij blijft het verstrekken/delen van persoonsgegevens beperkt tot de volgende derden, met wie ofwel een verwerkersovereenkomst is aangegaan danwel anderszins gebruiks- en bewaarbeperkingen zijn afgesproken:
- Docenten die in opdracht van Muziekschool Baarn-Soestdijk de lessen/coachings geven, beperkt tot het gebruik voor lesinhoudelijke doelen. Daartoe worden alleen naam, mailadressen, geboortedatum en telefoonnummers verstrekt.
- De beheerder van het muziekschool-systeem.
- Administratiekantoor t.b.v. jaarrekeningen en belastingaangiften.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Tevens om deze te laten corrigeren of verwijderen indien zich daartegen geen wettelijke regeling (bewaar- en verantwoordingsplichten) verzet. Verzoeken daartoe kunnen via een bericht aan de Functionaris Gegevensverwerking via info@muziekschoolbaarn.nl of info@muziekschoolsoestdijk.nl worden gedaan.

Privacybeleid – Beeldmateriaal
Tijdens de Voorspeelmiddagen, Zomeruitvoering en andere uitvoeringen is het gebruik om foto’s en video-opnamen te (laten) maken. Het máken van beelden is toegestaan maar bij wijze van ‘foto/ videoverslag’ plaatsen we graag een selectie van beelden op o.a. ons social-mediakanaal. Dat doen we doorgaans zónder vermelding van (achter-)namen bij de beelden. Ook kan het zijn dat we een afbeelding bij een persbericht meesturen.

Beeldmateriaal gemaakt door/in opdracht van Muziekschool Baarn-Soestdijk
Voor het plaatsen van foto’s en video-opnames van leerlingen op onze social mediapagina(‘s) , website of in  nieuwsbrief of krantenartikel, vragen wij eenmalig toestemming. Deze toestemming kunt u later altijd intrekken. Ook als u toestemming heeft gegeven, blijven wij vanzelfsprekend zorgvuldig en verstandig met beeldmateriaal omgaan. Voor vragen over of voor het geven of intrekken van uw toestemming tot het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de functionaris gegevensverwerking van Muziekschool Baarn-Soestdijk via info@muziekschoolbaarn.nl of info@muziekschoolsoestdijk.nl.
Beeldmateriaal gemaakt door ouders/leerlingen zelf
Het is begrijpelijk dat ouders/familie/leerlingen graag foto’s/video opnemen van evenementen van of via de muziekschool. U dient daarbij rekening te houden met het feit dat niet alle ouders/leerlingen het op prijs stellen dat beelden van hun kind of van henzelf publiekelijk worden gedeeld. Wij gaan er vanuit dat ouders/derden terughoudend zijn met het maken van foto’s en video’s en het plaatsen daarvan op publieke kanalen. Enkele aanbevelingen: maak foto’s/video alleen voor eigen gebruik, zet geen beelden op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media en maak voornamelijk overzichtsfoto’s waarop individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn. Maak close-up-beelden alleen van uw eigen kind en maak geen foto/video waar uw eigen kind niet op staat.

Baarn/Soestdijk, juli 2022